fbpx

משרד עורכי דין יוני אסטריכר

פסק דין קונדויט-חוזר ללקוחות

לאחרונה ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בלוד בענין קונדויט ועופר לוי, במסגרתו בחן בית המשפט את הסוגיה שעלתה בקשר לשיעור המס החל על דיבידנד שחולק לעובדים בגין מניות שהוענקו להם תחת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "סעיף 102" ו"הפקודה", בהתאמה) במסלול רווח הון והכללים שהותקנו מכוחו, שמקורו ברווחי מפעל מוטב או מועדף תחת החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט-1959 (להלן: "חוק לעידוד השקעות הון").

ברקע הדברים, דובר על חברת קונדויט, אשר הינה חברה בעלת מפעל מוטב ומועדף תחת החוק לעידוד השקעות הון ואשר במהלך השנים, הקצתה לעובדיה אופציות תחת סעיף 102 לפקודה במסלול רווח הון.

חלק מהעובדים מימשו את האופציות למניות רגילות של החברה, אשר הופקדו בידי נאמן כנדרש בסעיף 102.

במהלך השנים, חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה, ובכללם עובדים שמימשו אופציות למניות כאמור, וניכתה במקור מס בשיעור של 15% ו-20% בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון.

במסגרת הערעור, טען פקיד השומה כי ההסדר שאמור לחול על חלוקת הדיבידנד הינו ההסדר הקבוע (לשיטתו של פקיד השומה) בסעיף 102 והכללים שהותקנו מכוחו, כך שהמס על דיבידנד המחולק לעובדים המחזיקים במניות תחת 102 צריך להיות בשיעור של 25%, שכן כל עוד המניות מופקדות בידי הנאמן חל השיעור הקבוע בסעיף 102 ורק כאשר העובד מבקש לשחרר את המניות מידי הנאמן לאחזקתו האישית ומשלם את המס החל תחת סעיף 102, הינו למעשה ככל בעל מניות אחר בחברה, ורק אז יהיה זכאי לשיעור המס המופחת לפי החוק לעידוד השקעות הון.

לעומת זאת טענו המערערים, כי סעיף 102 והכללים מכוחו, אינם קובעים את שיעור המס החל על הדיבידנד והוראות החוק לעידוד השקעות הון גוברות על הוראות סעיף 102 והכללים מכוחו, שכן חוק זה קובע הוראה ספציפית לגבי שיעור המס החל על דיבידנד שמקורו ברווחי מפעל מועדף או מוטב וסעיף 102 קובע אך ורק את שיעור המס החל במועד המימוש, כהגדרתו בסעיף 102.

בית המשפט קיבל את עמדת המערערים ופסק כי חלוקת דיבידנד אינה נחשבת למימוש תחת סעיף 102, ולאור העובדה, כי סעיף 102 לא קובע מהו שיעור המס החל על דיבידנד, יחול שיעור המס הקבוע בסעיף 125ב לפקודה (25%) אלא אם קיים חוק ספציפי שקובע אחרת, ובענייננו, משמדובר בחברה בעלת מפעל מועדף או מוטב, יחול שיעור המס הקבוע בחוק לעידוד השקעות הון, קרי 15%.

כמו כן, קבע בית המשפט כי אין לחלק בין בעלי מניות רגילים בחברה לבין עובד המחזיק במניות בנאמנות תחת סעיף 102 ולכן אין מדובר בהכנסת עבודה הכפופה לשיעור מס שולי אלא לשיעור המס החל על דיבידנד כקבוע בפקודה או בכל חוק ספציפי אחר הגובר על הוראות הפקודה.

חשוב לנו לציין, כי בית המשפט הבחין בין המקרה הנדון לבין פסק הדין בענין שוחט (ע"מ 55937-01-17 שוחט נ' פקיד שומה צפת (4.7.2019)) בו נקבע, כי שיעור המס החל בגין חלוקת דיבידנד לעובדים תחת סעיף 102 הינו בשיעור של 25%, שכן במקרה הנדון, בניגוד למקרה בפסק דין שוחט, חלפה תקופת החסימה תחת סעיף 102 ועל כן שיעור המס שיחול הוא 15%.

לאור פסק הדין הנ"ל, אנו ממליצים כי תתבצע בחינה של השלכות המס בגין חלוקות דיבידנד שבוצעו בחברתכם ונשמח לסייע בכל שאלה.

נציין לבסוף, כי ייתכן שרשות המסים תערער על פסק הדין ועל כן יש לבחון את ההשלכות בראי המצב כיום.

שתף את המאמר

מאמרים נוספים

אופציות לעובדים – הוראות כלליות ומיסוי

פסק דין קונדויט-חוזר ללקוחות

לאחרונה ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בלוד בענין קונדויט ועופר לוי, במסגרתו בחן בית המשפט את הסוגיה שעלתה בקשר לשיעור המס החל על דיבידנד שחולק לעובדים בגין מניות שהוענקו להם תחת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "סעיף 102" ו"הפקודה", בהתאמה) במסלול רווח הון והכללים שהותקנו מכוחו, שמקורו ברווחי מפעל מוטב או מועדף תחת החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט-1959

עדכון רשות המיסים

נבקש להביא לתשומת לבכם, כי ביום ה-14 במרץ 2017, נשלחה הבהרה ממחלקת האופציות ברשות המסים הנוגעת להגשת בקשות מקדמיות (פרה-רולינג) בנושא אופציות לעובדים, אשר עיקריה מובאים

מנגנוני שימור ובעלות על מייסדים ועובדי מפתח – חוזר רשות המסים

אופציות לעובדים בחברת סטארט-אפ

העובדים בסטארט־אפים כבר לא צריכים לחכות לאקזיט

משרד עו"ד יוני אסטריכר ושות' נוסד מתוך ראיה שעולם האופציות לעובדים, לרבות השלכות המס המורכבות הנלוות לו, דורשות ליווי אישי, צמוד ומקצועי, עבור מנהלי החברה בבואם להעניק לעובדים תגמול בדרך של תמריץ (Incentive Plan).

תפריט