fbpx

משרד עורכי דין יוני אסטריכר

עדכון רשות המיסים

נבקש להביא לתשומת לבכם, כי ביום ה-14 במרץ 2017, נשלחה הבהרה ממחלקת האופציות ברשות המסים הנוגעת להגשת בקשות מקדמיות (פרה-רולינג) בנושא אופציות לעובדים, אשר עיקריה מובאים להלן:

ככלל, עד היום, חברה אשר הקצתה יחידות RSU לעובדיה תחת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, נדרשה לפנות לקבלת אישור להקצאה זו במסגרת “מסלול ירוק”. בהתאם להבהרה, ככל שאין תשלומי שווה דיבידנד בגין יחידות ה- RSU המוקצות, אין צורך בפניה לקבלת אישור מרשות המסים.
בדומה לאמור בסעיף 1 לעיל, עד היום, חברות אשר ביצעו התאמות באופציות כפי שנקבע בתוכנית, כגון: התאמות בעת פיצול הון, איחוד הון, חלוקת מניות הטבה וחלוקת דיבידנד, נדרשו לקבל אישור מראש במתווה של “מסלול ירוק”. בהתאם להבהרה, רק כאשר התוכנית קובעת מנגנון התאמה במקרה של חלוקת דיבידנד ובכוונת החברה לעשות בו שימוש בפועל, יש צורך לפנות לקבלת אישור, אולם עבור יתר מנגנוני ההתאמה אין צורך לפנות לרשות המסים לקבלת אישור.
פעמים שחברות מאריכות את תקופת המימוש של האופציות שהוענקו לעובדים (תקופת הפקיעה של האופציות), דבר אשר עשוי להיות כפוף לאירוע מס. עד היום, נהגו החברות לפנות לקבלת אישור מרשות המסים הקובע, כי הארכת תקופת המימוש אינה מהווה אירוע מס. בהתאם להבהרה, ככל שההארכה תיעשה לכלל העובדים באופן רוחבי אין צורך בפניה לקבלת אישור, זאת למעט עובדים שנמצאים בחל”ת או עבור עובדים לשעבר וכן כאשר הארכת התקופה אינה מהווה קשר כלשהו למענק פרישה או סיום יחסי עובד מעביד.
במקרים בהם חברה מאמצת ומגישה לרשות המסים תוכנית אופציות לעובדים חדשה במתכונת זהה לתוכנית קודמת שלה ללא שינויים מהותיים (כמו למשל הגדלת כמות הפול, הארכת חיי התוכנית) אין צורך לפנות שוב לקבלת אישור ב”מסלול ירוק” עבור “מימוש נטו” ו”התאמות”, כאשר אישורים אלה ניתנו במסגרת התוכנית הקודמת, וניתן להסתפק באישור של החברה לנאמן, כי היא מאשרת שהיא מאמצת את ההחלטות הקודמות גם עבור התוכנית החדשה, בצירוף עותק למשלוח למחלקת האופציות ברשות המסים.
5. כל בקשה לקבלת אישור ממחלקת האופציות צריכה להיות מוגשת באופן ממוכן דרך המערכת המקוונת של רשות המסים. במסגרת ההבהרה נקבע, כי גם בקשות ב”מסלול ירוק” יש להגיש דרך המערכת המקוונת, בשים לב למסמכים שיש לצרף במסגרת שידור הבקשה:

תוכנית האופציות עם חותמת נתקבל מפקיד השומה.
נספחים א-ג לכללי סעיף 102 עם חותמת נתקבל מפקיד השומה.
רשימת כל עובדי החברה אשר הנאמן מחזיק לטובתם באופציות נכון למועד הפניה (תוך הפרדה לגבי קבוצת העובדים בגינה מוגשת הבקשה), לרבות מסלול המס, מועד ההקצאה, מועד הפקדה בידי נאמן, מועדי ההבשלה, מועד פקיעה וכל שינוי שנעשה בתנאי האופציות ממועד ההקצאה.
אם הוחלף הנאמן, יש לציין את זהות הנאמן הקודם וכן עותק ממסכי החלפת הנאמנות שהוגשו לרשות המסים.
החלטות מיסוי קודמות אשר רלוונטיות לבקשה הנדונה.
נבקש להדגיש בהקשר זה, כי בהבהרה נאמר שכל פרט הרלוונטי לעובדות הבקשה (כמו למשל, החלפת נאמנות, החלטת מיסוי קודמת רלוונטית, הליך שומתי או משפטי בקשר לאופציות וכדומה) הינו גילוי מהותי אשר יש לציינו במסגרת שידור הבקשה, ועל כן אי מילויו ייחשב כאי גילוי פרט מהותי.

6. כאשר נדרשת הגשת הסכמה מאת החברה, הנאמן או העובדים, במסגרת החלטת מיסוי, לפי הענין, יש לעמוד בזמנים שנקבעו להגשתה.

שתף את המאמר

מאמרים נוספים

אופציות לעובדים – הוראות כלליות ומיסוי

פסק דין קונדויט-חוזר ללקוחות

לאחרונה ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בלוד בענין קונדויט ועופר לוי, במסגרתו בחן בית המשפט את הסוגיה שעלתה בקשר לשיעור המס החל על דיבידנד שחולק לעובדים בגין מניות שהוענקו להם תחת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "סעיף 102" ו"הפקודה", בהתאמה) במסלול רווח הון והכללים שהותקנו מכוחו, שמקורו ברווחי מפעל מוטב או מועדף תחת החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט-1959

עדכון רשות המיסים

נבקש להביא לתשומת לבכם, כי ביום ה-14 במרץ 2017, נשלחה הבהרה ממחלקת האופציות ברשות המסים הנוגעת להגשת בקשות מקדמיות (פרה-רולינג) בנושא אופציות לעובדים, אשר עיקריה מובאים

מנגנוני שימור ובעלות על מייסדים ועובדי מפתח – חוזר רשות המסים

אופציות לעובדים בחברת סטארט-אפ

העובדים בסטארט־אפים כבר לא צריכים לחכות לאקזיט

משרד עו"ד יוני אסטריכר ושות' נוסד מתוך ראיה שעולם האופציות לעובדים, לרבות השלכות המס המורכבות הנלוות לו, דורשות ליווי אישי, צמוד ומקצועי, עבור מנהלי החברה בבואם להעניק לעובדים תגמול בדרך של תמריץ (Incentive Plan).

תפריט