fbpx

תקנון תנאי שימוש ומדיניות פרטיות – יוני אסטריכר, משרד עורכי דין

משתמש יקר, ברוכים הבאים לאתר האינטרנט lawey.co.il ("האתר") המופעל ונמצא בבעלות עורך דין יוני אסטריכר ("המנהל").

האתר הינו אתר תדמיתי של משרד עורכי דין ואין באמור באתר משום ייעוץ משפטי, והאחריות בשימוש במידע המובא באתר הינה של הגולשים ועליהם בלבד.

אנא קרא/קראי את תנאי השימוש בעיון לפני תחילת השימוש באתר! 

בטרם תגלשו באתר הנכם מתבקשים לקרוא בקפידה את הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הללו ("התקנון") אשר יחולו על כל שימוש שתעשו באתר, הגלישה באתר, ו/או כל מסירת מידע דרך האתר. 

תקנון האתר מנוסח לעיתים בלשון זכר ולעיתים בלשון נקבה, מטעמי נוחות בלבד, והוא מתייחס לגברים ולנשים כאחד.

מבוא

  1. הוראות התקנון עשויים להתעדכן מעת לעת, וייתכן שאף ישתנו כתוצאה מעדכונים כאמור. חשוב שתהיו מודעים לכך שעדכונים ושינויים כאמור יכולים לחול מעת לעת, אך גם שתנאי התקנון המעודכן יחולו עליך – מרגע שהם זמינים לעיון באתר, בכל שימוש שתעשה באתר שלנו. שינויים ועדכונים בתקנון יתבצעו לעיתים אף ללא התראה מראש, ועל כן זו אחריותך להיכנס ולברר האם בוצעו שינויים לתקנון זה, להתרענן באמור בו, לוודא שהתנאים המעודכנים עדיין מקובלים עליך, וכי הסכמתך לשימוש באתר בתנאים אלו עדיין בתוקף.
  2. כל שימוש שמשתמש או גולש יעשה באתר, וכל מידע שיימסר דרך האתר, ישמשו כהסכמה ויעידו על הסכמתו של הגולש האמור לתנאי התקנון כפי שיהיו בתוקף באותו מועד. במידה ועיינת בתקנון ואינך מסכים/ה לתנאי השימוש הנ"ל, עליך להימנע ו/או לחדול מכל שימוש נוסף באתר ולהימנע מלתת כל מידע דרך האתר.
 1. המנהל שומר לעצמו את הזכות על פי שיקול דעתו הבלעדי, וללא הודעה מראש או צורך בהסכמה של משתמש כזה או אחר, לשנות את תוכן האתר וכן את שירותיו המשפטיים, ולהסיר את האתר או לנתק את אפשרות השימוש בו, וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע ללא שמירתם.
 2. מסמך זה ותנאי השימוש המפורטים בו הינם לוודא כי התנאים המחייבים והחלים עליך בעת השימוש באתר וכי השירות המוצע דרכו מובנים לך, וככל שנדרש, לפרט ולהסביר את הכללים החלים על השימוש באתר. על כן, חשוב לנו לוודא כי קראת וכי הנך מבין את תנאי השימוש המחייבים הללו וכי הם מקובלים עליך. אם יש לך שאלה או בקשת הבהרה כלשהי, אם משהו בתקנון הנ"ל לא מובן לך, אם יש לך בקשה לפרטים נוספים או הסברים נוספים, אנא אל תהסס/י לפנות אלינו, ואנו נשמח לענות בהקדם על כל שאלה או בקשה כאמור.

תנאים כלליים ומידע

 1. באתר תיבת השארת פרטים. מובהר כי על מנת לקלוט את הפרטים של המשתמש באתר, יש למסור פרטים מלאים לרבות כתובת ודואר אלקטרוני.
 2. השימוש שייעשה במידע אותו מסרת, יתבצע אך ורק בהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר. מדיניות הפרטיות והכללים החלים על המנהל מכוחה, הינם חלק מהתקנון הזה החל על השימוש שלך באתר.
 3. חשוב לנו שתדע, שחלק מהמידע אותו מספק המנהל באמצעות האתר, הן בנוגע למנהל עצמו, ו/או כל מידע אחר, הינו מידע כללי, המסופק למשתמש לצרכי ידיעה והעשרה. חלק מהמידע הוא מידע זמין ברשת, חלקו מונגש באמצעות האתר בהסתמך על נתונים קיימים שנאספו על ידי המנהל, וחלקם זמינים לציבור הכללי במאגרי המידע הציבוריים השונים. 
 4. בשום מקרה אין במידע המסופק על ידי המנהל באתר להוות המלצה או יעוץ משפטי או ייעוץ מס כלשהו. 
 5. למען הסר ספק מובהר לך כי המנהל שומר את הזכות והרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי למנוע ממשתמשים וגולשים את הגישה לאתר, מכל סיבה שהיא, לרבות עקב התנהגות אשר אינה הולמת ו/עקב שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר (כפי שיקבע על ידי המנהל) וכן עקב אי ציות לתקנון זה ו/או לכל מדיניות אחרת של המנהל.
 1. ככל שמשתמש מאשר קבלת מידע, דיווחים, עדכונים ודברי פרסומת מהמנהל כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, מסרוני SMS או בכל דרך אחרת על פי הדין ("דיוורים"), שמורה למשתמש הזכות לבטל את הרשאתו כאמור בכל עת ולהודיע למנהל על סירובו להמשיך לקבל דיוורים כאמור בהתאם להנחיות לביטול הסכמתו הכלולות בדיוור שנשלח אליו.

איסורים החלים על המשתמש

 1. חל על כל משתמש (ואתה מסכים בזאת) איסור לעשות כל שימוש מסחרי שהוא באתר (או בכל חלק ממנו), והמשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים בלבד. 
 2. במהלך שימושך באתר, את/ה מסכים/ה ומתחייב/ת לעמוד בכללים הבאים:
 1. מובהר לך כי אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר, ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.

בעלות וזכויות קניין רוחני

  1. כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר, בתכנים המופיעים בו, לרבות – אך לא רק – כל מלל, וידאו, סמליל, תמונות, עיצוב, גרפיקה, ה look and feel  של האתר, קודים, מערכות, במידע, בתוכניות, בהדרכות, שיטות עבודה, ובכלל זה כל תוכן אור-קולי (audio-visual), , קול, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם ומוצרים ו/או בשירותים הקשורים בו ומוצעים דרך האתר תהיינה שייכות למנהל בלבד (או לצדדים שלישיים עימם המנהל התקשר ומהם קיבל רישיון לשימוש), והמנהל או צד שלישי כאמור יהיו וישארו הבעלים הבלעדי (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם  (“Domain”),הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, ‘Know How’, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, שמות מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הכרוכים בהפעלת האתר, בתכניו, בעיצוב האתר, ובמידע הכרוך בהפעלתו.
  2. מבלי לגרוע מהתחייבויות אחרות שלך הנוגעות לאתר והשימוש בו, כפי שמופיע בתקנון זה, מובהר בזאת כי אינך רשאי לשנות את האתר ו/או את התכנים שבו בצורה כלשהיא, ובכלל זה אינך רשאי להעתיקם, לשכפלם, לצלמם, לעבדם, להפיצם, להדפיסם, להעבירם, להרשות שימוש בהם, להציגם בפומבי, לפרסמם, ליצור נגזרות מהם, ליצור תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בתכנים (כולם או חלק) או להשתמש בתכנים בדרך אחרת לכל מטרה שהיא, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, וכן לא לסייע לאחרים לעשות כן, למעט בכפוף לקבלת אישור בכתב מראש מטעם המנהל. מובהר כי אין להשתמש במידע ו/או בתכנים שבאתר לצורך יצירת ו/או פרסום לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע וחדשות.
  3. ייתכן שהמנהל יעשה שימוש מסחרי בתכנים המופיעים באתר, לרבות תכנים שסופקו על ידי צדדים שלישיים, והמנהל שומר לעצמו את הזכות למחוק ו/או להגביל תכנים ו/או פרסומות כאמור ככל שעל פי שיקול דעתו הבלעדי הסיק כי יש במודעה ו/או בתוכן כלשהו כדי לפגוע באינטרסים מסחריים ו/או כלכליים של המנהל.

פרטיות המידע של הלקוח וסודיות

 1. המשתמש מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים באתר, נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם.
 2. כל מידע אחר הנאסף על ידי המנהל ו/או אשר הגיע לידיו ביחס למשתמש (אשר אינו מידע אישי שהוזן באופן אקטיבי על ידי המשתמש – הכפוף למדיניות הפרטיות למעט המידע הכפוף למדיניות הפרטיות או להסכם מפורש נפרד בין המנהל למשתמש) וכן כל מסר, חומר או תוכן שנשלח או הועלה לאתר זה באמצעות דואר אלקטרוני או בדרך אחרת, לרבות נתונים, שאלות, תגובות, הצעות וכיו"ב, ייחשב כמידע שאינו סודי ואינו מוגן בזכויות כלשהן, לא יהיה כפוף להגנת הפרטיות, ויטופל בהתאם. כל תוכן המשודר או מועלה לאתר הופך לרכושו של המנהל אשר יהיה רשאי לשכפל, לפרסם, לגלות, לשדר להעלותו לאתר או להשתמש בכל צורה אחרת במידע זה, לכל מטרה שהיא.
 3. המנהל מתחייב שלא להעביר את פרטי הלקוחות/משתמשים לצדדים שלישיים.
 4. המנהל  שומר לעצמו את הזכות לאסוף כל מידע שקשור לדפוסי הגלישה והשימוש באתר וברשת, להשתמש במידע זה לייעול ושיפור המערכת, צרכיה, הפעלתה, תכניה וכל היוצ"ב והכל כפוף למדיניות הפרטיות של המנהל ולאמור בכל דין.

הגבלת אחריות

 1. האתר, התכנים בו והמידע, מסופקים לך במתכונתם כפי שהם על בסיס "AS IS" ללא כל התחייבות, מצג או אחריות מכל סוג שהוא, ואין בהצגתם והצעתם באתר משום מצג או התחייבות של המנהל ו/או מי מטעמו בדבר התאמתם לצרכים האישיים שלך, למטרה מסוימת, לעדכניות התכנים ו/או לנכונותם ו/או להיעדר הפרה של זכויות יוצרים. בנוסף, המנהל אינו אחראי לדיוק, מהימנות, שלמות הנתונים, היעדר שגיאות בתכני האתר, או באופן פעולת האתר, השפעתם על המכשירים שמשמשים אותך, או כי הגישה לאתר או פעילותו תהיה רציפה, זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע.
 2. המנהל אינו אחראי לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן המופיע באתר. המנהל מבהיר בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות, אינפורמטיביות בלבד ולמען נוחות המשתמש ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למידע באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות, תשובות, מדריכים, או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי הנכסים הרלוונטיים ו/או יישום כל המלצה ו/או תשובה ו/או חוות דעת והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.
 3. יובהר כי אין לראות במידע המופיע באתר ו/או במדריכים השונים משום מידע מקצועי, יעוץ משפטי, ייעוץ מס, ייעוץ השקעות ו/או המלצה כלשהי. לפני כל שימוש במידע המצוי באתר, יש להיוועץ באנשי המקצוע המתאימים (עורכי דין, יועצי השקעות, רואי חשבון וכדומה), או בכל גורם מקצועי אחר המוסמך לכך, ככל ונדרש.
 4. באתר עשויים להיכלל קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים על-ידי המנהל אלא על ידי צדדים שלישיים. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלו אינם בשליטתו של המנהל והוא אינו מפקח על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של המנהל לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. המנהל אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מרכישה דרכם ו/או מהסתמכות עליהם וממליץ לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. המנהל רשאי לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. המנהל אינו מתחייב כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר לך בזאת, כי האתר, ככזה, אינו נקי משגיאות/פגמים/תקלות/ליקויים (כולם יחד וכל אחד בנפרד, “Bug”) וכי הימצאות Bug אינה מהווה הפרה של ההתקשרות שלך מול המנהל על פי תקנון זה והיא אינה מקנה לך ו/או לכל צד שלישי עילת תביעה או זכות כלשהי כנגד בגין קיומו של Bug כאמור.
 6. המנהל והפועלים מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, כלכלי, תוצאתי או אחר, ההפסדים, אובדן הרווחים, שיכול ויגרמו לך עקב השימוש או אי שימוש שלך באתר (כולם יחד או כל אחד מהם בנפרד "נזק") ו/או לכל צד שלישי, ו/או בהסתמכות על שירותים ו/או ייעוץ כלשהו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר, לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת מידע, הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה, ולרבות במקרים בהם נזקים אלו נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ו/או בגין נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר.
 7. מובהר כי המנהל והפועלים מטעמו, אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכן חיצוני כאמור, ו/או לכל קישור ו/או פרסום ו/או מידע שלא פורסם על ידי המנהל, לרבות תוכניהם של אתרים אליהם הוצב קישור באתר. כל שימוש בתוכן חיצוני כאמור ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 8. המנהל משתמש ונעזר בטכנולוגיות ונהלים שונים לאבטחת מידע שיימסר לה על ידי המשתמשים מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לפיכך, המנהל אינו מתחייב כי האתר יהיה חופשי או נקי מווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, והמנהל אינו מתחייב שהמידע שיימסר על ידך (ככל שיימסר), יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים, קלקולים וכו'. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקט המנהל יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המנהל או מי מטעמו.

ציות לתנאים ושיפוי

 1. המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תקנון זה.
 2. כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את המנהל ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תקנון זה ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו יחוייב המנהל ו/או מי מטעמו אשר על פי תנאי התקנון למנהל אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תקנון זה.

סמכות שיפוט וברירת דין

 1. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בין המשתמש לבין המנהל, ובכלל זאת בכל הנוגע לפרסומים ו/או שימוש באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

שונות

 1. המנהל שומר לעצמו את הזכות להעביר, להמחות ו/או להסב תנאי שימוש אלו, וכן את כל הזכויות ו/או ההתחייבויות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמתך. עם זאת, מובהר שבמקרה של העברה, המחאה ו/או הסבה כאמור, זכויותיך יישמרו כלפי הגוף שאליו הועברה האחריות על פי סעיף זה, לרבות בכל הנוגע למחויבויות של המנהל בקשר עם המידע של המשתמש שהעברת דרך האתר.
 2. כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד המנהל כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת המנהל ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיה על פי תנאי תקנון זה, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות תנאי השימוש.
 3. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון זה הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי תקנון זה.
 4. תקנון זה אינו יוצר ולא יפורש כיוצר כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין המנהל.
 5. תקנון זה מהווה את ההסכם המלא בינך לבין המנהל בכל הנוגע לאופן השימוש ומחליף כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

יצירת קשר

 1. הינך מוזמן לפנות אל המנהל בכל הערה, שאלה, תלונה או בקשה באמצעות דוא"ל לכתובת [info@lawey.co.il]. בכל פנייה כאמור יש לציין שם מלא של הפונה, כתובת דוא"ל ומספר טלפון, ופירוט מדויק ומלא של מטרת הפנייה ותוכן הפנייה.

אנו שמחים להעניק לך שירות ולעמוד לרשותך.

בברכה, יוני אסטריכר – משרד עורכי דין

משרד עו"ד יוני אסטריכר ושות' נוסד מתוך ראיה שעולם האופציות לעובדים, לרבות השלכות המס המורכבות הנלוות לו, דורשות ליווי אישי, צמוד ומקצועי, עבור מנהלי החברה בבואם להעניק לעובדים תגמול בדרך של תמריץ (Incentive Plan).

תפריט